Krótki opis:

Gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi (Hazardous Waste Management) jest kwestią o kluczowym znaczeniu dla zdrowia publicznego oraz bezpieczeństwa, ponieważ wpływa na ludzi i środowisko naturalne. Niewłaściwe postępowanie z odpadami niebezpiecznymi stwarza wysokie ryzyko, a także powoduje obciążenia finansowe dla wszystkich. Projekt „Capital Cities – współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi – Erywań, Warszawa, Tirana” ("Capital Cities Collaborating on Common Challenges in Hazardous Waste Management - Yerevan, Warsaw, Tirana") ma na celu doprowadzenie do znaczącej poprawy w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi, zapewniając innowacyjne i wspólne rozwiązania na rzecz władz lokalnych, firm i obywateli. Wszyscy musimy stosować zasadę 5R: Refuse – Odmawiaj, Reduce – Ograniczaj, Reuse – Wykorzystuj ponownie, Repurpose – Zmień zastosowanie, Recycle – Segreguj (i przetwarzaj) w zarządzaniu gospodarką odpadami w sposób mądry i oparty na współpracy.
Istnieje potrzeba opracowania strategii i narzędzi w gospodarce odpadami niebezpiecznymi. Projekt oferuje zrównoważony plan działania na rzecz czystych miast, powietrza, wody, mówiąc w skrócie: zdrowego i bezpiecznego środowiska życia. Skuteczna gospodarka odpadami niebezpiecznymi będzie miała długoterminowy wpływ na poziom ochrony środowiska i zdrowia obywateli, redukując jednocześnie związane z tym wydatki publiczne. Ostatecznie, efektywna gospodarka odpadami niebezpiecznymi podniesie jakość życia obywateli.

Działania

Zespół projektowy, w ścisłej współpracy z kluczowymi interesariuszami, ma na celu wzmocnienie jakości zarządzania miastami w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi w ramach partnerstwa stolic, zwiększenie udziału obywateli i włączenie do głównego nurtu najlepszych praktyk, ze szczególnym uwzględnieniem Erywania, we współpracy z Warszawą i Tiraną. Logika projektu jest zgodna z odpowiednimi politykami ramowymi:
 • Przeprowadzenie kompleksowego badania stanu wyjściowego i oceny potrzeb jako punktu wyjścia opartego na dowodach,
 • Wprowadzenie ulepszonych rozwiązań technicznych, organizacyjnych oraz „smart” w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi (HWM),
 • Podniesienie świadomości obywateli oraz ich zaangażowania w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi,
 • Spowodowanie, aby prawidłowe postępowanie z odpadami niebezpiecznymi stało się codzienną praktyką.


 • W oparciu o powyższe, projekt dąży do:
  1) Wzmocnienia aspektów zarządzania opartych na dowodach poprzez rozwiązania techniczne i organizacyjne w zakresie gospodarowania odpadami niebezpiecznymi;;
  2) Podniesienia świadomości i zaangażowania obywateli w prawidłowe postępowanie z odpadami niebezpiecznymi;
  3) Efektywnego zarządzania odpadami niebezpiecznymi w miastach.

  Oczekuje się, że projekt obejmie ponad 6 milionow osób, które bezpośrednio skorzystają z ww. działań. Promowane będą najlepsze praktyki europejskie, a działanie to jest możliwe dzięki finansowaniu UE.