KRAJOWE AKTY PRAWNE (POLSKA)

Dokumenty dotyczące prawa krajowego w zakresie odpadów, dostępne są na rządowej stronie internetowej: www.isap.sejm.gov.pl/...

Do wszystkich Ustaw zostały podane linki. Pod tymi linkami, w zakładce "Akty wykonawcze", dostępne są także Rozporządzenia do ustaw, wraz z opisem ich statusu (obowiązujący, uchylony). Znajdziecie tam Państwo wszystkie potrzebne i interesujące państwa informacje.
  1. Ustawa Prawo ochrony środowiska.
  Data tekstu pierwotnego: 27 kwietnia 2001 r.
  Tekst jednolity z dnia 29 maja 2020 oraz Akty wykonawcze – Rozporządzenia dostępne tutaj www.isap.sejm.gov.pl/...
   1.1 Rozporządzenie z dnia 11 grudnia 2019 r. w sprawie wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat. Dz.U. 2019 poz. 2443
  2. Ustawa o odpadach. Data tekstu pierwotnego: 14 grudnia 2012 r. Jednolity tekst ustawy – Dz.U. 2020 poz.797 z dnia 16 kwietnia 2020 r. oraz akty wykonawcze dostępne tutaj: www.isap.sejm.gov.pl/...
  Akty wykonawcze do ustawy:
   2.1. Rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów (Dz.U.2020 poz.1742) Dz.U. 2020 poz. 1742
   2.2. Rozporządzenie z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie funkcjonowania Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (DZ.U. 2020 poz. 1071) Dz.U. 2020 poz. 1071
   2.3. Rozporządzenie z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (DZ.U. 2020 poz. 10) Dz.U. 2020 poz. 10
   2.4. Rozporządzenie z dnia 7 października 2016 r. w sprawie szczegółowych wymagań dla transportu odpadów - Dz.U. 2016 poz. 1742
   2.5. Rozporządzenie z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku - Dz.U. 2016 poz. 93
   2.6. Rozporządzenie z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami - Dz.U. 2015 poz. 796
   2.7. Rozporządzenie z dnia 24 grudnia 2019 r. w sprawie warunków uznania odpadów za posiadające właściwości zakaźne oraz sposobu ustalania tych właściwości Dz.U. 2020 poz. 3
   2.8. Rozporządzenie z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów - Dz.U. 2019 poz. 2531
   2.9. Rozporządzenie z dnia 29 sierpnia 2019 r. w sprawie wizyjnego systemu kontroli miejsca magazynowania lub składowania odpadów - Dz.U. 2019 poz. 1755
   2.10. Rozporządzenie z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie wysokości stawek zabezpieczenia roszczeń - Dz.U. 2019 poz. 256
   2.11. Rozporządzenie z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami medycznymi - Dz.U. 2017 poz. 1975
   2.12. Rozporządzenie z dnia 21 października 2016 r. w sprawie wymagań i sposobów unieszkodliwiania odpadów medycznych i weterynaryjnych Dz.U. 2016 poz. 1819
   2.13. Rozporządzenie z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie rodzajów odpadów medycznych i odpadów weterynaryjnych, których odzysk jest dopuszczalny Dz.U. 2015 poz. 1116
   2.14. Rozporządzenie z dnia 13 stycznia 2014 r. w sprawie dokumentu potwierdzającego unieszkodliwienie zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych Dz.U. 2014 poz. 107
   2.15. Rozporządzenie w sprawie formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego oraz formularza o wykreślenie z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. Data tekstu: 13 grudnia 2018 r. – NIE AKTUALNY.
  3. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Data tekstu pierwotnego:
  13 września 1996 r. (05 lipca 2018 r.).Tekst ustawy oraz akty wykonawcze dostępne tutaj:
  www.isap.sejm.gov.pl/...
  Akty wykonawcze do ustawy:
   3.1. Rozporządzenie z dnia 28 grudnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów – tekst jednolity www.isap.sejm.gov.pl/...
   3.2. Rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji Dz.U. 2017 poz. 2412
   3.3. Rozporządzenie z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Dz.U. 2013 poz. 122
   3.4. Rozporządzenie w sprawie określenia wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Data tekstu: 26 lipca 2018 r.- NIE AKTUALNY.
   3.5. Rozporządzenie w sprawie poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych. Data tekstu: 14 grudnia 2016 r.- NIE AKTUALNY.
  4. Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Data tekstu pierwotnego:
  11 września 2015 (29 czerwca 2018)- Jednolity tekst ustawy (16 września 2020 ) Dz.U. 2020 poz. 1893 www.isap.sejm.gov.pl/...
  Akty wykonawcze do ustawy:
   4.1. Rozporządzenie z dnia 7 listopada 2020 r. w sprawie metody oraz szczegółowego sposobu obliczania minimalnego rocznego poziomu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Dz.U. 2020 poz. 2035
   4.2. Rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zakładu przetwarzania Dz.U. 2019 poz. 798
   4.3. Rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia potwierdzającego recykling i wzoru zaświadczenia potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku oraz sposobu ich przekazywania Dz.U. 2019 poz. 797
   4.4. Rozporządzenie z dnia 10 lipca 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem Dz.U. 2018 poz. 1361
   4.5. Rozporządzenie z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie szczegółowych stawek opłaty produktowej dla grup sprzętu Dz.U. 2018 poz. 1194
   4.6. Rozporządzenie z dnia 21 lipca 2017 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego Dz.U. 2017 poz. 1499
   4.7. Rozporządzenie z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie zakresu i wzoru rocznego raportu o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem Dz.U. 2016 poz. 2184
  5. Ustawa o bateriach i akumulatorach. Data wydania tekstu: 24 kwietnia 2009 r. Tekst jednolity z 16 września 2020 r. Tekst ustawy oraz akty wykonawcze dostępne tutaj: www.isap.sejm.gov.pl/...
  Akty wykonawcze do ustawy:
   5.1. Rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1671
   5.2. Rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki opłaty produktowej Dz.U. 2009 nr 215 poz. 1672
   5.3. Rozporządzenie z dnia 18 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących procesu przetwarzania zużytych baterii samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych akumulatorów samochodowych kwasowo-ołowiowych, zużytych baterii przemysłowych kwasowo-ołowiowych lub zużytych akumulatorów przemysłowych kwasowo-ołowiowych oraz instalacji prowadzących recykling ołowiu i jego związków lub recykling tworzyw sztucznych
   5.4. Rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej
   5.5. Rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych oraz ewidencji zaświadczeń o zebranych zużytych bateriach przenośnych lub zużytych akumulatorach przenośnych Dz.U. 2019 poz. 812 5.6. Rozporządzenie z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie wzoru zaświadczenia o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach oraz ewidencji zaświadczeń o przetworzonych zużytych bateriach lub zużytych akumulatorach Dz.U. 2019 poz. 813
  6. Ustawa o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest. Data tekstu pierwotnego: 19 czerwca 1997 r. tekst jednolity ustawy z dnia 16 września 2020. Test ustawy oraz akty wykonawcze dostępne tutaj:
  www.isap.sejm.gov.pl/...
  7. Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Data tekstu pierwotnego: 03 października 2008 roku (03 października 2018 roku)- Jednolity tekst ustawy - Dz.U.2021.247 z dnia 2021.02.05. Tekst ustawy oraz akty wykonawcze dostępne tutaj:
  www.isap.sejm.gov.pl/...
  8. Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Data tekstu pierwotnego: 13 czerwca 2013 – Jednolity tekst ustawy 29 maja 2020. Tekst ustawy oraz akty wykonawcze dostępne tutaj:
  www.isap.sejm.gov.pl/...
  Akty wykonawcze do ustawy:
   8.1. Rozporządzenie z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie wzoru raportu Dz.U. 2020 poz. 1457
   8.2. Rozporządzenie z dnia 27 sierpnia 2019 r. w sprawie stawki opłaty recyklingowej Dz.U. 2019 poz. 1639
   8.3. Rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa Dz.U. 2018 poz. 2310
   8.4. Rozporządzenie z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie rocznych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych Dz.U. 2018 poz. 2306
   8.5. Rozporządzenie z dnia 11 września 2018 r. w sprawie wzorów dokumentów DPO i DPR Dz.U. 2018 poz. 1809
   8.6. Rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie rocznego audytu zewnętrznego przedsiębiorców wystawiających dokumenty DPO, DPR, EDPO lub EDPR Dz.U. 2015 poz. 2264
  9. Ustawa o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. Data tekstu pierwotnego: 11 maja 2001 – Jednolity tekst ustawy -2020 r. DZ.U. 2020.poz. 1903. Tekst ustawy oraz akty wykonawcze dostępne tutaj:
  www.isap.sejm.gov.pl/...
  Akty wykonawcze do ustawy:
   9.1. Rozporządzenie z dnia 16 lutego 2015 r. w sprawie dokumentów potwierdzających odrębnie odzysk i odrębnie recykling Dz.U. 2015 poz. 278
   9.2. Rozporządzenie z dnia 27 października 2014 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów powstałych z preparatów smarowych, dodatków i środków zapobiegających zamarzaniu Dz.U. 2014 poz. 1598
  10. Ustawa o Inspekcji Ochrony Środowiska. Data tekstu: 11 września 1991 r.- Jednolity tekst ustawy 22 maja 2020 r. Tekst ustawy oraz akty wykonawcze dostępne tutaj: www.isap.sejm.gov.pl/...
  Akty wykonawcze do ustawy:
   10.1. Rozporządzenie z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i sposobu organizacji wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska oraz ich delegatur Dz.U. 2018 poz. 2531
AKTY PRAWA MIEJSCOWEGO – WARSZAWA
Gospodarka odpadami komunalnymi należy do zadań własnych gminy, a jej obowiązki w tym zakresie reguluje ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wielokrotnie nowelizowana. Skutkiem częstych zmian w ustawie jest stale powiększający się katalog zadań władz samorządowych związanych przede wszystkim z zagospodarowaniem odpadów. Najważniejsza nowelizacja wspomnianej ustawy miała miejsce w 2011 r., a regulacje wówczas wprowadzone nazwano potocznie "rewolucją śmieciową", gdyż ustawa przeniosła ciężar odpowiedzialności za to co dzieje się z odpadami komunalnymi z przedsiębiorstw zajmujących się ich odbiorem od mieszkańców na gminy, a także zupełnie zmieniła system opłat za gospodarowanie odpadami oraz zezwoleń na prowadzenie działalności w tym zakresie. Nowy system zaczął w pełni funkcjonować 1 lipca 2013 r. Od tego czasu ustawa była wielokrotnie zmieniana. Jednak założenia systemu pozostały niezmienione.
Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach powierzyła gminom utworzenie na swoim terenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Na tej podstawie Rady Gminy podejmują (tworzą) Uchwały, które są lokalnym system prawnym.
Informacje o systemie gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonującym na terenie Warszawy dostępne są tutaj www.warszawa19115.pl/... Strona posiada wersję w języku angielskim. Akty prawne nie są tłumaczone na język angielski.
Akty prawne obowiązujące w Warszawie:
Regulacje prawne dostępne są na stronie internetowej m.st. Warszawy pod adresem www.warszawa19115.pl/... a także www.warszawa19115.pl/... Miasto stołeczne Warszawa udostępnia w Biuletynie informacji Publicznej, informacje o punktach (miejscach) zbierania różnego rodzaju odpadów niebezpiecznych i problematycznych. Wykaz dostępny jest tutaj: www.bip.warszawa.pl/...

INNE DOKUMENTY, INFORMACJE

PRAWODAWSTWO EU
Wszystkie dokumenty, akty prawne, plany i strategie Unii Europejskiej dotyczące odpadów dostępne są tutaj www.ec.europa.eu/...
Oprócz dokumentów (dyrektyw) wymienionych w przesłanym Raporcie Wstępnym, Komisja Europejska przyjęła dokumenty dotyczące programu Zero Waste and Circular economy oraz Zielony Ład dla Europy.
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS Towards a circular economy: A zero waste programme for Europe- www.eur-lex.europa.eu/... COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS A new Circular Economy Action Plan For a cleaner and more competitive Europe COM/2020/98 final www.eur-lex.europa.eu/...
COMMUNICATION FROM THE COMMISSION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT, THE EUROPEAN COUNCIL, THE COUNCIL, THE EUROPEAN ECONOMIC AND SOCIAL COMMITTEE AND THE COMMITTEE OF THE REGIONS The European Green Deal COM/2019/640 final www.eur-lex.europa.eu/...

Zapisy tych dokumentów wdrażane są do prawa krajowego.