Granty na innowacje w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi

Zapraszamy do udziału w Programie subgrantowym w ramach Projektu „Capital Cities – współpraca stolic w obszarze gospodarki odpadami niebezpiecznymi – Erywań, Warszawa, Tirana”, współfinansowanym ze środków Unii Europejskiej. Instytucją Zamawiającą (Sub-Contractor) w ramach Programu jest ‘IPIU Building Up of Yerevan’ CNCO, jednostka realizująca projekt „Capital Cities” w imieniu Miasta Erywań, a subgranty będą pochodzić ze środków UE.
Głównym celem Projektu „Capital Cities” jest usprawnienie miejskich systemów zagospodarowania odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych. Służy temu partnerska współpraca trzech stolic: Erywania, Warszawy i Tirany, a także nauka poprzez wymianę wiedzy, działania zwiększenie zaangażowania obywateli oraz upowszechnianie dobrych praktyk.
Program subgrantów ma przyczynić się do realizacji tego całościowego celu i wspierać wdrażanie innowacji oraz rozwiązań w duchu smart do gospodarki odpadami komunalnymi, w tym odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi z gospodarstw domowych. Zasadnicza grupa docelowa, dla której przeznaczone są te rozwiązania, to osoby mieszkające i odwiedzające wspomniane trzy miasta – czyli wszyscy ci, którzy odczują korzyści z innowacyjnego i bardziej efektywnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Ponadto, dodatkową grupę docelową stanowią instytucje zajmujące się gospodarką odpadami komunalnymi, których funkcjonowanie można usprawnić, a zarazem uprościć dzięki zaawansowanym technologiom i innowacyjnemu podejściu.
Ofertę subgrantów kierujemy do podmiotów zainteresowanych rozwojem nowatorskich i twórczych rozwiązań technologicznych, które pomogą lepiej radzić sobie z wyzwaniami w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi, w tym odpadami niebezpiecznymi pochodzącymi z gospodarstw domowych. O dofinansowanie do swoich prac mogą się ubiegać małe i średnie przedsiębiorstwa, instytucje badawcze i badawczo-rozwojowe, a także uczelnie wyższe.
W planie ogólnym celem Programu subgrantów jest usprawnienie systemu zagospodarowania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych pochodzących z gospodarstw domowych, poprzez wytworzenie i promocję innowacji, rozwiązań w duchu smart oraz narzędzi cyfrowych (mobilnych lub online).

Dokumenty (wiążące)

Errata nr 1 do Instrukcji dla wnioskodawców (Eng)

Instrukcja dla wnioskodawców (Eng)

Załącznik A.I – Wniosek o dofinansowanie (subgrant) (Eng)

Załącznik A.II – Budżet (Eng)

Załącznik B.I – Wzór umowy o dofinansowanie (Eng)

Pytania i odpowiedzi (Eng)


Dodatkowe informacje (niewiążące)

Innovation Grants – Prezentacja dla wnioskodawców (Eng)

Innovation Grants – Wideo ze spotkania informacyjnego (online) 10 03 2023