GRANTET E INOVACIONIT PËR MENAXHIMIN E MBETURINAVE BASHKIAKE

Skema aktuale e Nën-Granteve është nisur në kuadër të Aksionit "Kryeqytetet që bashkëpunojnë për sfidat e përbashkëta në menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme - Jerevan, Varshavë, Tiranë" i cili bashkëfinancohet nga Bashkimi Evropian si dhe nga këto bashki. Autoriteti Kontraktor për këtë Thirrje për Propozim të Sub -granteve është: Qyteti i Jerevanit, "Ndërtimi i IPIU i Jerevanit" CNCO. Sub -grantet do të financohen nga fondet e BE-së.
Qëllimi kryesor i Veprimit të sipërpërmendur është të forcojë qeverisjen urbane të menaxhimit të mbetjeve të rrezikshme nëpërmjet partneritetit të Jerevanit, Varshavës dhe Tiranës, duke promovuar të mësuarit nga bashkëmoshatarët, pjesëmarrjen më të madhe të qytetarëve dhe integrimin e praktikave më të mira ekzistuese në menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme.
Kjo skemë e nën-granteve kontribuon në arritjen e këtij qëllimi të përgjithshëm duke mbështetur prezantimin e inovacioneve dhe zgjidhjeve inteligjente në menaxhimin e mbetjeve bashkiake dhe menaxhimin e mbetjeve të rrezikshme shtëpiake (MWM dhe HHWM).
Grupi kryesor i synuar janë qytetarët e tre qyteteve partnere dhe të gjithë personat që vizitojnë qytetet, të cilët do të përfitojnë nga një sistem inovativ dhe më efikas i menaxhimit të mbetjeve. Përveç kësaj, grupi dytësor i synuar janë të gjitha institucionet përgjegjëse për menaxhimin e mbetjeve bashkiake dhe të rrezikshme, detyrat e të cilave mund të thjeshtohen dhe përmirësohen duke përdorur teknologji të avancuara dhe qasje inovatore.
Thirrja është e hapur për SME-të, Institucionet Kërkimore, Institucionet e Kërkimit dhe Zhvillimit dhe Institucionet e Arsimit të Lartë, të cilat janë të prirura të zhvillojnë zgjidhje të reja, inovatore për të përballuar më mirë sfidat e MWM dhe HHWM në të tre Kryeqytetet dhe më gjerë.
Objektivi i përgjithshëm, i kësaj thirrjeje për propozime është: të përmirësojë sistemet e menaxhimit të mbetjeve bashkiake dhe mbetjeve të rrezikshme shtëpiake duke krijuar dhe promovuar inovacione, zgjidhje inteligjente dhe aplikacione digjitale (të lëvizshme/online) për menaxhim më të mirë të mbetjeve bashkiake (MW) dhe/ose të mbetjeve të rrezikshme shtëpiake(HHW).

DOKUMENTET (e detyrueshme):

KORIGJENDI Nr.1 I UDHËZUESVE PËR KËRKESAT (Eng)

UDHËZIME PËR APLIKANTËT (Eng)

Aneksi A.I – APLIKACION PËR NËNGRANT (Eng)

Shtojca A.II Buxheti SG3-Final (Eng)

Aneksi B.I Sub-grantet (indikative) Kontrata SG3 Final (Eng)

Pyetje dhe pergjigje (Eng)


INFORMACION SHTESË (jo të detyrueshme):

Grantet e Inovacionit Prezantimi i GFA (eng) SG3 Final (Eng)

Sesioni i informacionit mbi Grantet e Inovacionit 10.03.2023